Handige tips ontvangen over bedrijfsgeschenken?
Fiscale voordelen, originele cadeautips en leuke nieuwtjes ontvangen over alles wat met relatiegeschenken te maken heeft?
Door jouw e-mail op te geven schrijf je je in op onze nieuwsbrief en ga je akkoord met ons privacybeleid.
Privacybeleid en algemene voorwaarden

1.1 PRIVACYBELEID EN COOKIEBELEID

1.1.1. Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens van bezoekers op onze Website en van personen die een overeenkomst met ons aangaan. We maken op de Website gebruik van meerdere cookies. Ons privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de Website en maakt integraal deel uit van deze Voorwaarden.

REWARDU verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Miel Bonduelle op miel.bonduelle@rewardu.be

Verwerkingsdoeleinden

REWARDU verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering (bijvoorbeeld een onderverdeling in een bepaalde sector, voor bepaalde sectoren waarvan de gegevens niet relevant zijn worden deze gegevens verwijderd) en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1) toestemming

2) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

3) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

4) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

- een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: miel.bonduelle@rewardu.be;

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

1.2 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1.2.1 De Website en de volledige inhoud, functies en functionaliteit hiervan (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, afbeeldingen, video en audio alsook het ontwerp) zijn onze eigendom, of van onze groepsmaatschappijen en onze partners, en zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

1.2.2 U mag de Website uitsluitend gebruiken voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze Voorwaarden. Het is toegestaan om kopieën van (delen van) de Website te maken voor persoonlijk gebruik. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen enkel deel van de inhoud van onze Website voor andere doeleinden gebruiken.

1.3 VRIJWARING

1.3.1 We kunnen niet garanderen dat de Website foutloos en ononderbroken zal functioneren. We zijn niet aansprakelijk voor schade die mogelijk het gevolg is van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, inclusief schade vanwege trage of uitblijvende aflevering van elektronische communicatiemiddelen of vanwege onderschepping of manipulatie van elektronische communicatiemiddelen door personen of computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische communicatie of het overdragen van virussen.

1.3.2 Hoewel deze Website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van Producten (uiterlijk of productinformatie) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken.

1.3.3 De Website bevat links naar websites van derden. Wij kunnen niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze websites. Wij spannen ons tot het uiterste in om zoveel mogelijk te waarborgen dat de Website virusvrij is, maar een garantie kan niet gegeven worden.

2. DIVERSEN

2.1 CONTACTGEGEVENS

2.1.1. Onze contactgegevens zijn:

RewardU
USELECT BVBA

Kortrijksesteenweg 1070, 9051 Gent - België

Telefoonnummer: +32 478271764

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur

E-mailadres: info@rewardu.be

Btw-nummer: BE 06 888 20 160

2.1.2 Indien de Producten niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het desbetreffende Product gesteld mogen worden, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk en het liefst binnen 14 dagen na levering aan ons kenbaar te maken. Het heeft onze voorkeur dat u hiervoor contact opneemt met onze klantenservice op +32 478271764 of via info@rewardu.be, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. Ook voor andere vragen kunt u via dit nummer contact met ons opnemen.

2.1.3 Als u problemen heeft met onze Producten, dan kunt u uw klacht voor een eventuele buitengerechtelijke geschillenbeslechting via de website http://ec.europa.eu/odr indienen bij het Online Dispute Resolution Platform van de Europese Commissie.

2.2 WIJZIGINGEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.2.1 We adviseren u deze Voorwaarden af te drukken of op uw computer op te slaan voor toekomstig gebruik. We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Daarom dient u elke keer dat u de Website gebruikt of Producten bestelt, deze Voorwaarden opnieuw te lezen voordat u met de Voorwaarden akkoord gaat, zodat u altijd op de hoogte bent van de Voorwaarden die op dat moment van kracht zijn.

2.2.2 Elk van de artikelen in deze Voorwaarden is afzonderlijk geldig. Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit besluit dat een of meer artikelen ongeldig of niet-afdwingbaar zijn, dan blijven de overige artikelen onverminderd van kracht.

2.4 TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

2.4.1 Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent zijn bevoegd voor de beslechting van eventuele geschillen.